Kuliamųjų mašinistų streikas 1948 metais

Kokie būdavo karšti
moterų užančiai,
pribirę akuotų!
Viso to
niekas dabar neišmano
be kuliamųjų mašinų!
M. Martinaitis kukučio gailestis dėl kuliamųjų sunykimo

Versdamas “Tarybinio Rokiškio” 1948 metų komplektą Rugsėjo 12 dienos numeryje (Nr.107) užtikau kuliamosios mašinistų streiką. Labai įdomus konfliktas. Štai kaip jis aprašomas laikraštyje:
Vyžaičių apylinkės valstiečiai nutarė kulti kolektyviai, rugsėjo 4 dieną sutarė su mašinistais kulti rugsėjo 6 dieną, suvežė rugsėjo 5 dieną. Rugsėjo 6 dieną mašinistai nepasirodė, kuliama nebuvo. Be to lynojo. Javai sudrėko. Laikraštis vadino tai „mašinistų sabotažu“ ir reikalavo atsakymo iš Rokiškio MTS direktoriaus Danilovo padaryti išvadas. Direktorius nebuvo toks operatyvus kaip laikraštis. Jo atsakymas pasirodė rugsėjo 23 dieną (Nr. 112). Danilovas lakoniškas:
„Pranešu, jog straipsnyje gvildenami faktai atitinka tikrenybę. Mašinistas Merkys iš darbo atleistas,o Dapkui paskelbtas griežtas perspėjimas.“
Collapse )

Rokiškio krašto žydų žudynės 1944 metų sovietinėje spaudoje

Rokiškio “Žinios” 1944 metais spausdino reportažus iš ekshumacijų vykdytų žudynių vietose . Velniaduobės, Vyžuonų (Vyžunkoje) ir Stepononių miškuose. Pirmas reportažas 1944. spalio 25 dieną “Žinių” Nr. 18 apie Velniaduobę, 1944. spalio 29 dieną “Žinių” Nr. 20 apie Vyžunką, 1944. lapkričio 1 - 6 dieną “Žinių” Nr. 21-23. Reportažai įdomūs, nors šiuo metu ir galima rasti kur kas išsamesnių žudynių vykusių tose vietose aprašymų, bet šitie pirmieji. Tie trys reportažai neapima visų Rokiškio apylinkėse vykdytų žudynių. Nėra nieko apie žudynes prie Antanašės dvaro Degsnės miške. Bet apie viską iš eilės. Taip kaip tai pasakojo „Žinios“.
Collapse )

Pasakojimas apie Pravieniškių priverčiamojo darbo stovyklą iš 1944 metų

Balio Vareikos “Pravieniškės - masinių žudynių kapai ir kankinių lageris” vienas pirmų viešų liudijimų apie nacių nusikaltimus. Ši publikacija pradėta LKP (b) Rokiškio apkomo ir apskrities vykdomojo komiteto organo “Žinios” 1944.09.29 dienos Nr. 7, tęsta 1944.10.04 Nr.9, 1944.10.08. Nr.11, 1944.10.11 Nr.12 ir baigta 1944.10.13 Nr.13. Pasakojimas gana lakoniškas, nors detalių yra.. Ketvirtoje dalyje netgi minima Pravietiškių lagerio kalinių tautinė sudėtis „Dar tą pačią dieną buvo surinkti visi seni ir jauni (vaikai) stovyklos kaliniai: lietuviai, rusai, čigonai, žydai ir kr. kuriuos nusivarė į mišką ir sušaudė.“ Sovietmečiu toks pavardijimas buvo itin retas. Dedu čia tą pasakojimą, nes per nepriklausomybės metus sovietinius pasakojimus apie Holokaustą esame išbarstę. O vietoj jų pasirodę nepriklausomos Lietuvos istorikų darbai, nors ir labai vertingi, bet yra parašyti nedidelės grupės mokslininkų ir dėl to šiek tiek vienmačiai, o to meto pradarą išgyvenusių prisiminimai ir liudijimai jei ir buvo duoti laisvose šalyse, tai dažniausia kitomis kalbomis ir lietuviškai parašytų trūksta nors negalima sakyti, kad nėra. Sovietiniai pasakojimai, nežiūrint dėl ideologinių suvaržymų atsiradusio neišbaigtumo ir fragmentiškumo, yra gana autentiški.
Collapse )

Teofilis Tilvytis 1948 metai, pakeliui į stalininę premiją stoja į kolchozą

Skaitydamas enciklopediją sužinosi daug, bet visuomet yra pavojus prarasti buvusę gyvenimo dinamiką. Vikipedija rašo:

“Teofilis Tilvytis (1904m. sausio 28 d. Gaidžiuose, Tauragnų valsčius, Utenos apskritis– 1969 m. gegužės 5 d. Vilnius)– Lietuvos liaudies poetas, prozininkas, vertėjas, spaudos darbuotojas.”

“1923 m. išspausdino pirmuosius eilėraščius. 1923–1930 m. dirbo mokesčių inspekcijoje Kaune. 1924–1925 m. mokėsi Tautos teatro vaidybos studijoje, vaidino “Vilkolakio” teatro spektakliuose. Nuo 1926 m. bendradarbiavo su keturvėjininkais. 1933–1940 m. (iki 1937 m. su Henriku Blazu) redagavo satyrinį savaitraštį „Kuntaplis“. 1940–1941 m. dirbo žurnalo “Raštai” redaktoriaus pavaduotoju.
1941 m. užėjus vokiečiams, kalintas Pravieniškių koncentracijos stovykloje. 1944–1945 m. LSSR rašytojų sąjungos valdybos sekretorius”, nuo 1955 m.– žurnalo “Pergalė” redkolegijos narys. 1958–1969 m. Lietuvos SSR taikos gynimo komiteto pirmininkas.”
Collapse )

“Vilko vaikas” - sovietinis pasakojimas iš 1947 metų

Vilko vaikai ( vokiškai Wolfskinder ) – 2013 m. Vokietijoje sukurta ir Lietuvoje nufilmuota drama apie pokario vaikų likimus. Filmo siužetas “1947-ieji metai, buvusių Rytprūsių teritorija. Du berniukai, Hansas ir Fricenas, priversti kaimuose vagiliauti, kad išgyventų, o jų motina miršta iš bado. Prieš mirtį ji prisaikdina Hansą rūpintis jaunesniuoju broliu ir keliauti į Lietuvą, kur jie jau anksčiau buvo apsistoję pas vienus ūkininkus.” “Vilko vaikai” yra tapę bendriniu vokiečių vaikų našlaičių, bandžiusių išgyventi pokario Lietuvoje, pavadinimu. Visuomenėje įprasta manyti, kad tema viešai diskutuoti imta tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Yra ne visai taip.
Collapse )

Sovietinis pasakojimas apie Juodkrantę 1947 metai

Įprasta manyti, kad sovietmečiu buvo stengiamasi užmiršti mūsų krašto istoriją arba bent sugrūsti ją į siaurus klasių kovos rėmus. Pasklaidžius sovietinę spaudą nesunku įsitikinti, kad viskas daug spalvingiau. Čia pateikiu pasakojimą apie Juodkrantės istoriją ir sumanų turgaus pirklį Moritz Becker publikuotą 1947 metų spalio 25 dieną sovietiniame laikraštyje "Raudonasis Švyturys". Iš šių dienų žiniasklaidos paimu tik iliustraciją - sumanaus pirklio portretą
Collapse )

1946 metų politinis valymas Klaipėdos krašto švietimo sistemoje

Valymas tai toks stalininės kadrų politikos veiksmas, kai dalį organizacijoje dirbusių žmonių atleisdavo apkaltindami nelojalumu. Kartais nepatikimus žmones tik atleisdavo iš darbo, bet neretai ir represuodavo.1946 metų vasaros pabaigoje rugpjūčio 9 dieną „Raudonasis Švyturys“ ėmė ruoštis naujiems mokslo metams. Vedamajame „Šalinti buržuazinius nacionalistus iš liaudies švietėjų eilių“ Jame ne tik suformuluojami kadrų politikos kriterijai, bet ir pateikiami konkretūs pavyzdžiai, minimi žmonės netikę dirbti sovietinėje švietimo sistemoje:
„Prieš pradedant naujus mokslo metus reikia pagalvoti ir apie kadrų parinkimą, ir jų patikrinimą, kad nepakartojus senų klaidų, nepatikėjus mūsų priaugančios kartos auklėjimą visokiems dvarininkams, fašistams, buožiniams – buržuaziniams nacionalistams.“
Collapse )

Конфликт на торфянике в 1946 году

Конфликтов рабочих с советской властью того времени описано мало. Я попробую описать один случившийся в Литве. В воспоминаниях J. Simanaitienė. "Sudegintos šv. Velykos Raudonplynio durpyne" (соженная Пасха на торфяннике Раудонплине). описаны такие события:
К жителям поселка торфяника Раудонплине Тубайтисам на Пасху 1946 года были гости, пришли партизаны их позвали к столу. Потом часть партизан ушли, остались двоею Об Этом как-то узнали советские военные и напали на дом Тубайтисов. В переди гнали сторожа торфяника Кундротаса. Возникла перестрелка. Тубайтене и Кондротас были застрелены. Изба тубайтисов сгорела. Жившая у Тубайтисов Баранаускайте и приходившая в гости Чепайтене были ранены. Погиб партизан Никодемас Уосайтис — Ажуолас (дуб). Также гостивший у Тубайтисов управляющий торфяником Антанас Скинкис, его советские тоже посчитали партизаном, возможно из-за униформы лесника (до торфяника Скинкис был лесником). А может потому что органы надеялись схватить двух партизан но одному — Иозасу Бацявичюсу— Бредис (лось) после перестрелки удалось бежать. Баранаускайте и чкпайтене были арестованы. Позже партизаны якобы за донос убили рядом с Тубайтисами живших Адомайтисов.

Вероятно, что испугавшись этих событий часть рабочих торфяника Раудонплине отказались работать и разбежались. Торфянику стало не хватать рабочей силы. Советские власти начали репресировать рабочих.
Collapse )

„Antitarybinio elemento darbai“

„Antitarybinio elemento darbai“ tokiu pavadinimu Šiaulių miesto ir apskrities komunistų ir sovietų organas “Raudonoji Vėliava” 1945.01.24 papasakojo vieną skundikų istoriją. Sovietinė spauda skundikų istorijas pasakodavo nedažnai. Tai kad ši istorija pasirodė spaudoje galėjo reikšti, kad geri, „tikrieji komunistai“ taip bandė gintis nuo intrigantų iš organų. Net ir spaudoje pateikta istorija išlieka paini, su daugybe neatsakytų klausimų. Bet apie viską iš eilės.

Tūlas sovietinis bildukas Seredžiaus valsčiaus zootechnikas Motūzas pranešė Kauno apskrities prokuratūrai apie Padubysio valstybinio ūkio valdytojo Adomaičio piktnaudžiavimus; „eikvoja valstybinį turtą, neatlieka pyliavų...“. „Skųsdamas Adomaitį, Motūzas pranešęs, būk tai iš Padubysio ūkio buvo sumalta 300 kg kviečių, kurie panaudoti samagono varymui. Papjauta kiaulė ir nuvežta giminėms į Kauną.“
Collapse )