LGGRTC bando neigti Holokaustą


LGGRTC išplatino dar vieną tekstą pavadinęs jį “pažyma”. Nesinori knaisiotis po to centro darbuotojų fantazijas žydų gelbėjimo tema. Tai negražios ir amoralios spekuliacijos su gelbėjimu ir gelbėtojais neturinčios nieko bendro. Tiesiog spekuliuojama faktu, kad Kai kurie žydus realiai gelbėję ir jiems padėję žmonės po karo taip pat gelbėjo nuo galimų sovietų represijų ir į Holokaustą įsivėlusius žmones. Jasaitis rinko real;ius ir išgalvotus liudijimus apie žydų gelbėjimą Borevičius liudijo Virkučio byloje.

Norėčiau kiek ilgiau apsistoti ties vienu LGGTC teiginiu išdėstytu pažymoje:

http://genocid.lt/UserFiles/File/Titulinis/2019/20191218_pazyma.pdf

Burauskaitė šalia prezidentės su nauju ordinu nuotrauka paimta iš https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7120:paaiskejo-kad-genocido-tyrimo-centrui-vadovauja-kgb-agente-birute-burauskaite-kuri-suklastotu-dokumentu-pagrindu-smeizia-kardinola-v-sladkeviciu-kad-tas-neva-buvo-kgb-agentas&catid=10&Itemid=242
Burauskaitė šalia prezidentės su nauju ordinu nuotrauka paimta iš https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7120:paaiskejo-kad-genocido-tyrimo-centrui-vadovauja-kgb-agente-birute-burauskaite-kuri-suklastotu-dokumentu-pagrindu-smeizia-kardinola-v-sladkeviciu-kad-tas-neva-buvo-kgb-agentas&catid=10&Itemid=242

“J. Noreika laikytinas antinacinio pasipriešinimo dalyviu nuo pat savo darbo Šiaulių apskrities viršininku pradžios.Kun. J. Borevičius liudija, kad J. Noreika jį pakvietė dirbti pogrindžiui „beveik tuo metu, kai atėjo vokiečiai“. Šis liudijimas bei istorinės aplinkybės leidžia teigti, kad sutikdamas tapti Šiaulių apskrities viršininku Jonas Noreika šias pareigas pasirinko kaip priedangą veikimui pogrindyje... “

Collapse )

Žudynės Telšiuose

Prasidėjus Nacių Sovietų karui Lietuvoje trumpam įsiplieskė sukilimas. Sukilėliai daugelyje vietų suformavo vietinę administraciją.  Istoriografijoje laikoma kad sukilimas Lietuvoje truko iki birželio 28 dienos.  Administracija vietose išliko. Apskričių viršininkai, valsčių viršaičiai ir miestų burmistrai buvo pavaldūs sukilimo suformuotai Lietuvos Laikinajai vyriausybei ir Vokiečių komendantams. Lietuvos laikinajai vyriausybei pasitraukus vietos administracija provincijoje nepasitraukė toliau liko tarnauti nacistinės Vokietijos suformuotai civilinei administracijai. Šiame rašinyje pabandysiu panagrinėti kaip po sukilimo suformuota “lietuviška valdžia” Telšiuose persekiojo žmones kaltintus komunistiniu veikimu. Išlikusių dokumentų pagrindu pabandysiu parodyti kas priiminėjo sprendimus, kaip keitėsi bausmių griežtumas ir kokios to proceso sąsajos su Holokaustu.  Klausimą nagrinėsiu remdamasis keliais dokumentų rinkiniais saugomais Lietuvos centriniame valstybiniame archyve. Pirmiausia tai LCVA fondo R1441  apraše 2 esančios bylos.   

Collapse )

Teigti, kad J. Noreika priešinosi SS legiono kūrimui -nesamonė

LGGRTC skelbia J. Noreiką buvus antinaciniu rezistentu, pasipriešinusiu  Nacių vykdytai mobilizacijai į SS legioną. Daugiau propaganda nei istoriniais J. Noreikos veiklos tyrimais  užsiimantis centras teigia:

“– J. Noreika, būdamas Šiaulių aps. viršininku, priešinosi lietuvių mobilizacijai į vokiečių kariuomenę ir SS legiono steigimui Lietuvoje, taigi, priešinosi lietuvių kolaboravimui su naciais; už tai dvejus metus buvo kalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Kaip nurodo vokiečių saugumo policijos ir SD vadas Karlas Jėgeris, J. Noreika „vadovavo lietuvių pasipriešinimo judėjimui ir ypač kurstė prieš Reicho komisaro paskelbtą lietuvių tautos mobilizaciją” (Štuthofo koncentracijos stovyklos kortelės, Archiwum Muzeum Stutthof, Sygn., I-III-11224)”.

žr. http://genocid.lt/UserFiles/File/Titulinis/2019/20190327_noreika.pdf  

Jei vadovavo ir kurstė turėtų būti kokių nors išlikusių tokios veiklos pėdsakų, bet jų nėra. Tuo pat laiku kaip ir J. Noreiką naciai suėmė dar kerlias dešimtis lietuvių tiek iškilių inteligentų, tiek naciams tarnavusių kolaborantų.  Visiems jiems kokių nors konkrečių kaltinimų pateikta nebuvo. Jie buvo suimti kaip įkaitai kuriems teko kalėti nes lietuviai naciams tarnauti nenorėjo. Labai abejotina ar Šiaulių apskrities viršininkas galėjo kaip nors pasipriešinti mobilizacijai į SS legioną jau vien todėl, kad kai ji vyko jis jau buvo suimtas.  

Collapse )

Futbolą romai su žydais žaist bandė

Lietuvos futbolo nesėkmės tarptautinėse arenose prasidėjo ne šiandien bet aš nė neįtariau, kad pradžia buvo taip senai. Ši istorija iš 1933 metų. Liepos 8 dieną turėjo įvykt rugtynės su Tarp Šiaulių sporto klubo Makabi rinktinės ir Bucharešto komandos "Roma" išvakarėse įveikusios stipriausią Latvijos komandą. deja rungtynės neįvyko Romai, tuo metu vadinti čigonais buvo deportuoti iš Lietuvos 'kaip nepageidautini futbolistai ir muzikantai" ...  Rungtynės numatytą dieną visgi įvyko, Makabi iš Kauno pasikvietė kitą komandą.

Collapse )

Isterija dėl šnipinėjimo 1915 gegužę

Lietuviška tariamo šnipinėjimo istorija, turėjusi bjaurių pasekmių visam kraštui.. Juose konkretūs žmonės su sugriautais gyvenimais.

Štai ką rašo apie tą istoriją Dov Levin „Trumpa žydų istorija Lietuvoje“. V. 2000:

“Plačiai, net už Lietuvos ribų, mažą Kužių gyvenvietę netoli Šiaulių išgarsino šmeižtas. Joje gyveno vos šešios žydų šeimos. 1915 m. balandį vokiečiams užėmus šią vietovę, Rusijos kariuomenės Generalinis štabas išplatino pranešimą, kuriame apkaltino Kužių žydus davus ženklą, priešui užimant tą gyvenvietę ir suteikus  jam realią paramą.  Šis visoje Rusijoje paskelbtas pranešimas sukėlė pasipiktinimo audrą ir įtūžį prieš žydus. Net ir po to, kai tą kaltinimą nuodugniai ištyrė Dūmos atstovai Naftalis Fridmanas ir Aleksandras Kerenskis, ir paskelbė, kad tai yra šmeižtas, valdžia ir toliau šmeižė žydus ir net pradėjo juos tremti iš jų gyvenamų vietų.”

Collapse )

Tarnautojo bandymas neigti Holokaustą

Teigiančių J. Noreikos didvyriškumą retorikoje netrūksta Holokausto neigimo pavyzdžių. Bet visus juos perspjauna Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro vyresnis specialistas Dalius Stancikas.  Paskutiniame savo veikale „Kaip lietuviai suvokė getus”  valstybės tarnautojas pažėrė visokių įžvalgų.  Sakysim:

„kaip Lietuvos kapitonas Jonas Noreika, 1941 m. rugpjūtį negalėjo nežinoti, kas laukia žydų getuose, belieka tik skėstelėti rankomis: kaip J. Noreika galėjo žinoti tai, ko tuo metu nežinojo net patys naciai?“

delfi.lt nuotrauka
delfi.lt nuotrauka
Collapse )

Lenkijos žydai karo pabėgėliai Šiauliuose 1940 m.

Pora žinučių apie karo pabėgėlius Šiauliuose 1940 metais. Informacija kur gyveno, kas tokie. Sakoma, kad jų 250 ir dar daugėja. Nereiktų pamiršti kad į Šiaulius atvyko ir dalis Klaipėdos žydų, kurie irgi buvo nacių išvyti. Tikėtina, kad užėjus sovietams daugelis Žagarėje laikytų Lenkijos žydų irgi pasiekė Šiaulius. Tikėtina kad prieš pat prasidedant nacių sovietų karui žydų skaičius padidėjo 10 -15 procentų , gal būt net tūkstančiu žmonių.

Žinutės paimtos iš "Įdomus mūsų momentas" 1940.03.10 ir 1940.03.31 dienos numerių

Collapse )

Šiaulietiški skaitiniai

Malonu kartais paskaityt senus laikraščius. Šį kartą`  bulvarinio laikraščio “Įdomus mūsų momentas” . Šiauliai tuo metu buvo vienas lietuviškiausiu miestų žydai sudarė gal trečdalį šiauliečių. Bet taip sutapo, o gal nesutapo o redaktoriaus buvo sutalpinta  kad 1935 birželio 9 d. Nr. 22 trečias puslapis įdomus savo “žydiškumu”  

Collapse )