Užgavėnės kaip neišmoktų Holokausto pamokų atspindys

Užgavėnės šventė švenčiama likus 47 dienoms iki Velykų. Tiksli data priklauso nuo to kada bus Šv. Velykos. Šventė nėra susijusi su religinėmis apeigomis. Tai pagoniška šventė – karnavalas.
Švenčiamas perėjimas iš žiemos į pavasarį. Šventė buvo beveik pamiršta ir vėl imta gaivinti tautinio atgimimo metais. Nenuostabu, kad atgimė ji ne visai pagoniška. O ir „švenčiama ji dabar karnavalais miestų aikštėse suburdamos minias nemokamų reginių pasiilgusių žmonių. Pagrindiniai šventės veiksmai : deginama Morė, ir persirengėlių vaikštynės užbaigiamos Lašininio ir Kanapinio kova.

Wikipedija rašo:

“Pagal liaudies mąstyseną, Užgavėnės– tai slenkstis tarp nueinančios žiemos ir ateinančio pavasario.”

Viskas labai gražu. Tik toks nepatogus klausimas iš kur pagoniškoje šventėje – antisemitizmas iš kur joje žydai? Pagoniškos Lietuvos laikais čia gyvenusios baltų gentys kontaktų su žydais kaip ir neturėjo…

Kauno tautinės kultūros centras savo publikacijoje skirtoje Užgavėnėms sako, kad:
„Persirengėlių vaikštynės
Svarbiausias Užgavėnių paprotys – persirengėlių vaikštynės, dainos, muzika, šokiai, juokas, vaišinimasis blynais. Paprastai vyrai rengdavosi moterimis, o moterys – vyrais.
Persirengėliai rengdavo senbernio piršlybas. Būdavo keliamos „ubagų vestuvės“, nešiojamas numirėlis – laidotuvių ceremonija. Kaukės vartojamos pavieniui, grupėmis. Žemaitijoje labiau mėgstamos groteskinės žmonių ir gyvūnų kaukės, Aukštaitijoje – gyvulių.“

Vėl gi žydams ir čigonams tame sušiuolaikintame veiksme vietos lyg ir nėra, nebent muzikantais juos pakviestų...Gal ir kviečia, nes tarp vaikštynių personažų centras juos vardija:

„Dažniausiai per Užgavėnes vaikščiodavo:
Žydai
Elgetos ir čigonai
Arklys
Ožys
Gervė
Malpa (beždžionė)
Giltinė
Velnias“
Bet kai centras aprašo kas tose vaikštynėse „svarbiausi“ Elgetos, žydai ir čigonai tarsi lieka be vietos:
„Tarp Užgavėnių persirengėlių vieni svarbiausių – Lašininis su Kanapiniu. Lašininis vaizduoja mėsiedą, sotumą, persivalgymą. Jis būdavo storas, su lašinių gabalu burnoje, kartais su kiaulės galvos kauke. Kanapinis – liesas, apdriskęs, su kanapine virve rankoje arba ant galvos užsidėjęs kanapių pėdą ar vainiką, su kanapiniu botagu. Kanapinis su Lašininiu paprastai stumdosi, grūmoja vienas kitam, kol galiausiai Kanapinis nugali. Jų grumtynės vykdavo įvairiausiose vietose – kaimo gatvėse, kiemuose, patalpose – kad tik žmonės matytų.“

Centras duoda nuorodą į dar vieną tinklapį kur randame kiek kitokį, be to rišlesnį šventės aprašymą
http://www.vydija.lt/kalendorius/kilnojamos/Uzgavenes.htm :
„Linksmos ir siautulingos Mėsiedo užbaigos išvaro žiemą. Užgavėnių paprotys žinomas visoms Europos tautoms (data - tarp vasario 5-os ir kovo 6-os apskaičiuojama pagal mėnulio kalendorių, priklausomai nuo Velykų laiko). Vėl kaimo „ulyčioje“ galima sutikti būrį pokštaujančių persirengėlių: Ožį, Gervę, Žirgą, Mešką, Juodą-kudlotą, Giltinę (etnologai aiškina, kad tai esą ateiviai iš dausų - anapus, toteminių protėvių ar jų antgamtinių savybių personifikacijos). Švaistydamasi kočėlu ir šluota, ant pavažos ir rato (žiema su pavasariu susitinka) klibikščiuoja pamėklė Morė (kitur dar vadinama Kotrė, Boba ir pan.) - pati nelabosios žiemos dvasia. Dvyliktą valandą nakties ji supleškės lauže arba bus nustumta į vandenį. Aukštaičiai panašiai pasielgdavo su Gavėno pamėkle. Teateinie pavasaris! Persirengėlių vaikštynės prasidėdavo dieną. Persirengėlių kaukės - iš medžio, kailio, tošies, popieriaus (kumpos, didelės nosys, atsikišę dantys, barzdos, ūsai), apsivilkdavo išverstus kailinius arba kitokį tam tinkamą rūbą. Grupei vadovaudavo velniu, ožiu ar kita kauke apsitaisęs sumaniausias, iškalbingiausias vedlys, kurio pulke, be anksčiau minėtų gyvulių kaukių, netruko ir ubagų, įvairiausių prekijų, būrėjų. Jų sukeltas triukšmas aukštyn kojom apversdavo įprastą kasdienybės tvarką. Keldami didžiausią sąmyšį, persirengėliai apeidavo visas sodybas. Nepriimti, jų nepavaišinti buvo didelė negarbė. Įsiprašę į vidų, jie krėtė  įvairiausias išdaigas: tai ugnį užgesina, tai, išgraibę iš puodo mėsą, įdeda į ją pasagą - siūlo pirkti „arklį“, patys ieško pirkti „bergždininkių“ (netekėjusių merginų, kurios pagal amžių jau turėjo būti ištekėjusios), gydo, buria, gieda.“

Iš šio pasakojimo jau lyg ir aiškėja, šventėje turėtų būti prekijų ir būrėjų, bet abejonė ar tikrai jais turi būti žydai ir čigonai lieka.

Kiek daugiau aiškumo galime rasti Užgavėnėms skirtame Kauno tautinės kultūros centro metodininkės etnologės Eglės Vindašienės pokalbyje su žurnaliste:– Dabartiniam žmogui Užgavėnės dažniausiai susijusios su įvairiais persirengėliais, kaukėmis. Tačiau greičiausiai mūsų matomi žydukai, čigonės, raganos ir kiti personažai nėra tie tradiciniai persirengėliai, per Užgavėnes budindavę Lietuvos kaimus? – Pirmiausiai reikėtų pasakyti, ką reiškia pačios kaukės. Jos – žmogaus apdangalas, kokonas, iš kurio žmogus turi išlįsti, išvirsti, pakeisti save. Pamirštos tradicinės Užgavėnių kaukės – gervė, meška, arklys, ožys – yra anapusinio pasaulio mitinės būtybės. Jas pakeitė žydai, ubagai, čigonės. Šie personažai taip pat turi savo reikšmę – jie su vengru (paprastai gydytoju), neįprasta išvaizda išsiskiriančiu vokiečiu simbolizuodavo kitoniškumą, svetimumą, kurio per Užgavėnes stengiamasi atsikratyti. Tai, kad šiuos šventės personažus buvo stengiamasi sunaikinti, jokiu būdu nereiškia diskriminacijos ar pašaipos. Tradiciškai Užgavėnių persirengėliai simbolizuoja besibeldžiančias būtybes iš kito pasaulio. Todėl jų apranga – išvirkšti kailiniai. Pavakariais jie vaikštinėja ir kiekvieną kibina, vaidina, išdaigauja, ieško bergždženikių (netekėjusių). Kažkuo labai svarbūs tie ritualiniai šokiai, šūksniai, ubagų vestuvės, gervių, ožių, avinų išdaigos, čigonų vengrų ir žydų sukeltas triukšmas, Lašininio ir Kanapinio kova. – Dar vienas Užgavėnių simbolis, kurį iki šių dienų matome per šią šventę, – Morė. Tačiau, kiek žinau, kitaip nei dabar, anksčiau ji būdavo ne tik deginama. – Skirtingose Lietuvos dalyse šis stabas buvo vadinamas ne tik More, bet ir Gavėnu, Dėdeliu, Kotre, Boba, Motinėle, Sene Kūniške. Dabar per Užgavėnes jis sudeginamas, o anksčiau, pavyzdžiui, Aukštaitijoje – paskandinamas arba apkasamas sniegu. Šiaudinės, medinės Morės deginimas reiškia seno sunaikinimą ir pasiruošimą atgimimui.“

Tiesa šiek tiek viskas nesiriša. Juk „Anapusinio pasaulio būtybėms“ - netrūksta kitoniškumo, nei svetimumo Žydai čigonai, vengrai ir vokiečiai – konkretūs žmonės ir noras jų atsikratyti nėra jau toks nekaltas, tai elementarūs ksenofobija, rasizmas, antisemitizmas… Žinoma būtų įdomu išsiaiškinti, kada šios blogybės prasiskverbė į užgavėnių šventę, bet istorinių tyrimų šia tema aš nežinau… Bet gal ir nereikia tų tyrimų. Jau minėta wikipedija, apie šventės istoriją pateikia vieną įdomią aplinkybę:

„XX a. pabaigoje Užgavėnės daugelyje Lietuvos regionų, išskyrus Žemaitiją, buvo primirštos, tačiau apie 1985-uosius-1990-uosius metus jos vėl buvo atgaivintos. Žemaičių Užgavėnių tradicijas perėmė ir kiti regionai.”

Ta aplinkybė verčia kelti labai rimtą klausimą kodėl atgaivinant šventę stengiamasi gaivinti norą atsikratyti žydų, čigonų, vengrų,vokiečių? Tos gaivinamos šventės dažniausiai nėra stichinis žmonių noras švęsti, jas organizuoja vienos ar kitos valstybės ar savivaldybės finansuojamos kultūros įstaigos. Kodėl organizuotas antisemitizmo ir ksenofobijos apraiškų gaivinimas nė karto netapo kriminalinio tyrimo objektu? Klausimai retoriniai… Nors problemos nemenkos. Lietuva už norą atsikratyti žydais ir čigonais sumokėjo daugiau nei dviem šimtais tūkstančių ne persirendėlių o tikrų žydų ir Romų gyvybių. Negi tai nieko nereiškia ir mes toliau kasmet šoksime užgavėnių šokius ant jų kaulų? Tuo labiau kad tikroms Užgavėnėms tie personažai nei būtini nei reikalingi. Tie personažai tiesiog rodo kad moderni Lietuvos Respublika, Europos Sąjungos narė, neišmoko Holokausto pamokų. Ir reikalas anaiptol ne tame, kad atskirti užgavėnių rengėjai kartais akivaizdžiai persūdo šaržuodami minėtų tautų žmones. Pats tų personažų buvimas rodo norą tomis tautomis atsikratyti, o tai nėra toleruotina.

Nacionaliniai lietuvių mitingavimo ypatumai

Pastaruoju metu stebina kai kurių etatinių mitingų organizatorių pastangos rengti mitingus prie valdžios rūmų, dažnai ne itin skaitlingus, o negavus leidimo apgailestauti, kad dėl tokio „neteisingo“ valdžios sprendimo susirinko mažai žmonių. Kokia prasmė rinktis prie valdžios rūmų? Tikėtis riaušių? Organizatoriai visi kaip vienas atsižegnoja nuo bet kokios prievartos ir nuolat pabrėžia, kad siekia išvengti smurto. Tačiau valdžia vis tiek juo įtaria dėl galimo smurto, todėl rinktis neleidžia. Susidaro uždaras ratas, kurio pagrindinis elementas – smurto tema – lyg ir lieka mintyse. Psichoanalizės šalininkai galėtų sakyti – pasąmonėje.

Collapse )

Агент "Харрис" о польском кризисе 1981 г.

Агент "Харрис" - Юлий Славин справку конторы о нем можно прочесть (или в архиве (LYA F. K-10, ap. 1, b. 47, l. 171-178) в предлогаемом документе Славин анализирует польский кризис Это 1981 год интересна глубина его познаний, трезвый взгляд и просоветская позиция. Интересно для тех кого интересует Польша, постсоветское рабочее движение, Росийско - польские отношения документ взят (или в архиве (LYA F. K-10, ap. 1, b. 47, l. 108-118)
Collapse )

New Dracula не ожил

немножко исторической мистики:

Два течения в мировом движении коммунистоав интернационалистов.

В то время как троцкисты всего мира боролись за пермаментное торжество идей Лейбы Давидовича и немножко (совсем немножко) за сиюминутную социальную справедливость, Литовские троцкисты во имя величия страны "победившего социализма" отстроили Троксий замок (Замок троцкого). Но новый дракула не ожил... (Может человек из Литвы это предвидел когда пользовался серебренным ледорубом?) Но попытка была интересной

Британец превратил водонапорную башню в дом мечты

Šiauliuose yra bent keli nenaudojami vandens bokštai jie nedideli bet gyventi tokiam būtų įspūdinga
Originally posted by vsegda_tvoj at Британец превратил водонапорную башню в дом мечты
Эта старая водонапорная башня в графстве Эссекс, Великобритания, построенная в 1930-е годы, последние 30 лет находилась в запустении, пока в 2013 году её не купил Майкл Томас, желавший превратить сооружение в дом мечты с тремя спальнями и большой террасой.

Выложив за недвижимость 250 тысяч долларов, 65-летний инженер-водопроводчик и управляющий директор вместе со своей дочерью-архитектором Еленой и командой строителей приступил к превращению заброшенного сооружения в уютный и красивый дом, потратив на реконструкцию ещё более 300 тысяч долларов и 3 года работы.

Британец превратил водонапорную башню в дом мечты

Collapse )


Stebėjau poolitinį teismo procesą

Klaipėdos apygardos teisme teisėjas Dalius Jocys nagrinėja Ž. Razmino, O. Titorenko ir G. Grabausko baudžiamąją bylą Kaltinimą palaiko prokurorė Mikalainienė. Nusprendžiau apsilankyti 2017 metų spalio 17 dienos posėdyje. Išvardyti asmenys kaltinami antivalstybinio nesantaiką ir neapykanta kurstančių lapelių kūrimu ir platinimu.


Collapse )

Tautinis kostiumas ir kitokios mezgimo ypatybės

Sovietmečiu tautinis kostiumas buvo virtęs tam tikru aktyvisto išeiginiu rūbu. Juo pasipuošdavo ne tik saviveiklos pasirodymuose, bet ir sovietinėse demonstracijose ar šiaip aktyvo susirinkimuose ir ne vien tada kai puošeivai tekdavo prezidiume sėdėti. Tą aktyvistų madą skatino spauda mirgėjusi taip pasidabinusių aktyvistų nuotraukomis. Kostiumų trūko. Tas stygius dar labiau aštrėjo nes kolektyvizacija naikino namų ūkius ir mažėjo namuose gaminamų audinių naudotų tautiniam kostiumui siūti. Aktyvas su šia problema susidūrė ir ją kėlė.
Collapse )

Katalikų smurtas ateistų savivalės metais

Galima būtų tikėtis, kad sovietmetis buvo ateistų visagalybės metas, kai tikintieji atvirai priešintis ateistinei veiklai nedrįso. Bet buvo ne visai taip. Atskirais atvejais eiliniai tikėjimo „tamsybių“ šalintojai, dažniausiai papuolę į tas peripetijas tik dėl lojalumo sovietų valdžiai ir nesugebėjimo atsisakyti vykdyti aukščiau stovinčių draugų potvarkius galėjo susilaukti net smurto proveržių.
Collapse )

плохая запись (йом кипур)

Originally posted by tupikin at плохая запись (йом кипур)
В прошлом году Йом Кипур (Судный день) пришёлся на начало октября. Незадолго до этого я находился в Литве и принял участие в поминальной церемонии на месте массового убийства евреев в Жагаре в 1941 году. Удалось мне встретиться и с двумя литовскими толстовцами, семья которых под нацистской оккупацией с риском для собственной жизни спасала евреев. В обратной электричке в Минск было тесно, пейзажи за окном "радовали" однообразием, как, впрочем, и электронная строка, объявлявшая маршрут следования по-литовски, по-белорусски, по-русски и по-английски. В какой-то момент я понял, что одного языка не хватает. И тогда открыл тетрадку и стал записывать этот текст:


плохая запись (йом кипур)

панядзелак
десятое
кастрычнiк
цягнiк на minskas
next station gudogaj
горит светящееся табло Collapse )

первая публикация в ЖЖ 12 октября 2016 года:
http://tupikin.livejournal.com/845921.html

позднее этот текст появился в подборке на сайте textonly.ru:
http://textonly.ru/self/?issue=45&article=38949