Tarnautojo bandymas neigti Holokaustą

Teigiančių J. Noreikos didvyriškumą retorikoje netrūksta Holokausto neigimo pavyzdžių. Bet visus juos perspjauna Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro vyresnis specialistas Dalius Stancikas.  Paskutiniame savo veikale „Kaip lietuviai suvokė getus”  valstybės tarnautojas pažėrė visokių įžvalgų.  Sakysim:

„kaip Lietuvos kapitonas Jonas Noreika, 1941 m. rugpjūtį negalėjo nežinoti, kas laukia žydų getuose, belieka tik skėstelėti rankomis: kaip J. Noreika galėjo žinoti tai, ko tuo metu nežinojo net patys naciai?“

delfi.lt nuotrauka
delfi.lt nuotrauka
Collapse )

Lenkijos žydai karo pabėgėliai Šiauliuose 1940 m.

Pora žinučių apie karo pabėgėlius Šiauliuose 1940 metais. Informacija kur gyveno, kas tokie. Sakoma, kad jų 250 ir dar daugėja. Nereiktų pamiršti kad į Šiaulius atvyko ir dalis Klaipėdos žydų, kurie irgi buvo nacių išvyti. Tikėtina, kad užėjus sovietams daugelis Žagarėje laikytų Lenkijos žydų irgi pasiekė Šiaulius. Tikėtina kad prieš pat prasidedant nacių sovietų karui žydų skaičius padidėjo 10 -15 procentų , gal būt net tūkstančiu žmonių.

Žinutės paimtos iš "Įdomus mūsų momentas" 1940.03.10 ir 1940.03.31 dienos numerių

Collapse )

Šiaulietiški skaitiniai

Malonu kartais paskaityt senus laikraščius. Šį kartą`  bulvarinio laikraščio “Įdomus mūsų momentas” . Šiauliai tuo metu buvo vienas lietuviškiausiu miestų žydai sudarė gal trečdalį šiauliečių. Bet taip sutapo, o gal nesutapo o redaktoriaus buvo sutalpinta  kad 1935 birželio 9 d. Nr. 22 trečias puslapis įdomus savo “žydiškumu”  

Collapse )

Ar partizanų Dainavos apygardos vadas D. Jėčys Ąžuolis dangstė vaikų žudikus?

Apie šeimų, tame tarpe mažamečių vaikų žudynes Alovės valsčiuje rašiau "Aš nesu Vanagas" ir  "Aš nesu Vanagas" kas dar nekaltas dėl vaikų žudynių“

Istorija slegia, nes kažkokia neišbaigta. Kaltieji nebuvo  nubausti, o ir įvardinti juos sudėtinga. Nusikaltimas stebina savo žiaurumu. Trys šeimos 12 žmonių, vaikai Stasė Abromavičiutė keturiolikos, Minkelytė Bronė šešiolikametė, Minkelytė Anelė dešimties, Minkelis Pranas keturiolikos, Minkelis Juozas penkerių, Vitkauskas Vytautas dvylikos, Vitkauskas Vladas septynerių. Partizanų karo lauko teismo paskelbti šnipais ir nužudyti 1946 metų pavasarį.  

D. Jėčys - Ąžuolis nuotrauka paimta iš http://partizanutakais.lt/wp-content/uploads/2016/12/7-d-jecc87cys-190x300.jpg
D. Jėčys - Ąžuolis nuotrauka paimta iš http://partizanutakais.lt/wp-content/uploads/2016/12/7-d-jecc87cys-190x300.jpg

Tokia veikla pasipiktino BDPS – Bendro demokratinio pasipriešinimo štabas ir tai paskatino surinkti duomenis apie tą nusikaltimą. Tiesa tas nurodymas Duotas dainavos apygardos vado D. Jėčio Ąžuolio nebuvo labai griežtas ir sakoma kad tai užmetimai. (LYA F. K-1 ap. 58 b. 44618-3 t.8. l.16) Jėčys Ąžuolis žiūrėjo į tą incidentą kaip į nelabai reikšmingą. Dar daugiau vėlesniame rašte jis jau griežtai priekaištavo BDPS štabui ir vadino tai partizanų šmeižtu žr. LYA F. K-1 ap. 58 b. 44618-3 t.7. l.200-201

Collapse )

Pažyma atskleidžianti KGB požiūrį į partizanus

Adolfo Ramanausko Vanago baudžiamojoje byloje, 7 tome (LYA F K-1 ap 58 b44618-3 T7 l.119-133, radame pažymą pavadintą “Apie buržuazinio-nacionalistinio pogrindžio beo jo ginkluotųjų gaujų kilmę ir veiklą Lietuvos TSR” Pažymą pasirašė “Valstybės saugumo komiteto prue Lietuvos TSR ministrų tarybos pirmininkas generolas - majoras” K. Liaudis ir VSK 4 valdybos viršininkas papulkininkis Obukauskas. Manau pažymą ewngę 4 valdyba jos veiklos sritis buvo apibrėžiama kaip “kontržvalgybinė veikla ir kova su banditizmu”. Pažymoje glaustai prabėgta per visas kiek reikšmingesnes Lietuvos tautines organizacijas veikusias prie sovietus.  

Collapse )

Prezidento J.Žemaičio tarnybos lapas

Laisvės kovotojo partizano Pareigų Tėvynei ėjimo lapas, dokumentas labai aiškus savi struktūta, tik šio kovotojo biografija vingiuota. Giedrys…. Žaltys, Vytautas Čia rašau tik pirmą ir du paskutinius rašytinius slapyvardžius, viso jų  viso devyni vienas užrašytas trumpai “?”, Liudas,…, Šermukšnis, Uosis viso 12 sakytinių slapyvardžių.  Visa tai iš Laisvės kovotojo partizano pareigų tėvynei ėjimo lapo. Pildyta 1949.07.26 Vytauto LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko. Tiesa ant šio dokumento jo parašo nėra tai nuorašas, bet nuorašo tikrumą patvirtina parašu patvirtinaVanagas. Nors šiandien vietomis tas tarnybos raštas primena kompromatų rinkinį  tikiu kad nuorašas tikras. Tiesiog anuomet viskas buvo vertinama kiek kitaip.

kaip istorinės asmenybės tampa "influenserių" marionetėmis
kaip istorinės asmenybės tampa "influenserių" marionetėmis


Collapse )

Žagarės getą prisimenant

Prieš 78 metus 1941 metų rugpjūčio 22 dieną Jonas Noreika pasirašė nurodymą perkelti Šiaulių apskrities žydus į Žagarę. Lietuvos Respublika skirtingai vertina šį J. Noreikos poelgį. Seime posėdžiaujanti kažkokios atminties komisija su pirmininku Gumuliausku šios sukakties išvakarėse vandalais išvadino Vilniaus savivaldybę, nukabinusią atminimo lentą J. Noreikai nuo Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos fasado (žr. komisijos sudėtį čia )

Collapse )