evaldukas (evaldukas) wrote,
evaldukas
evaldukas

Ar tikrai nebuvo priežasčių tarpukariu palikti Lietuva dėl persekiojimų?

Rašinį parašiau reaguodamas į pasirodžiusį BNS pranešimą, http://www.bns.lt/topic/1911/news/49315936/ Antraštėje užrašiau klausimą. Norisi palikti tą klausimą retoriniu, nors kažin ar tai teisinga. Tiesiog pamėginsiu pateikti kelis to meto lietuviškoje spaudoje aprašytus atvejus o išvadas tegul daro skaitytojas.

Pogromas Kaune 1923 metų kovo 8 dieną

“Lietuvos žinios” 1923.03.09 dieną aprašo kovo 8 dienos įvykius:

“Langų daužytojai. Vakar vakare keliolika vyrukų ėmė daužyti Didžiojoj Vilniaus gatvėj langus ir vitrinas žydų magazinuose. Milicijos” su piliečiais tie sportsmenai” buvo suimti, nuvesti nuovadon ir protokolą surašius paleisti. Ar nebus tai Lenkų agentai, kurie šiuo metu nori pas mus vidujinių riaušių sukelti? - Ministeris Oleka žadąs imtis griežtų priemonių prieš tokius riaušininkus. Šaulių sąjungos viršininkas kap, Klimaitis tvirtina, kad šauliai nei šiose betvarkės, nei iškabų murzinime nedalyvavo. Ministerių kabinetas žadąs irgi sudrausti spaudos organus kiršinančius spaudos organus kiršinančius nesusipratusių gyventojų dalį prieš kitus piliečius.
Ar tai raginimas prie pogromų? “Laisvės” Nr.55/671, kovo 8 d., skaitome: “Keletą metų atgal Soloveičikas reikalavo pasiduoti bolševikų terorui. Šiandien… žydai reikalauja pasiduoti jų terorui. Mes nei kiek neabejojame, kad žydai dėl šių savo žygių susilauks tinkamo reagavimo, kaip kad susilaukė bolševikų akiplėšis”. - Klausiame ar priguli prie tokio reagavimo ir langų daužymas?”

Kovo 12 d. “Lietuvos žinios” aprašo ko 8 dieną pasirodžiusį Lietuvos Fašistų atsišaukimą:

“Lietuvos fašistų Vykdomasis Komitetas paleido po Kauną kovo 8 d. atsišaukimą: “Tautiečiai” Tarp vaikiškų šūkavimų jame randasi labai nepadorių dalykų, kaip štai tokia frazė: “Pradėjom nuo iškabų ir langų stiklų, baigsim žydų ir kompanijos gerklėmis! - Patartina, kad prieš tokius tvarkadarius būtų padaryta kaip moralė, taip ir kitokia įtaka, nes kitaip iššaukus iš pragaro velnią gali paskiau ir labai norėdamas nesuvaryti atgal. Ar patraukti atsakomybėn langų daužytojai? Juk susekti? Ar paskelbs jų laikraščiuose pavardę milicijos vadai?

Pogromas ir jo priežastys aprašytos ” Lietuvos žinių” 1923.03.14 vedamajame “Iš kur eina fašizmas ir ką jis reiškia”Vertėtų dar prisiminti, kad visuomenę raminęs Šaulių sąjungos vadas kapitonas Pranas Klimaitis 1927 metais pats buvo suimtas už kurstymus leidinyje “ Tautos valia” žr./, kad ir čia https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Klimaitis

Lietuvos studentų riaušės

"Lietuvos žinios" 1928.03.05 rašė:

“Lietuvos studentų riaušės.

Universitete sudaužyta studentų žydų draugijų vitrinos. “Nekaltas” triukšmas “Versaly”. Triukšmadariams vadovavo kunigaikštis Radvila. Protestai prieš pogromus.

Jau buvome pranešę, kad kažkokie “ne žydai” studentai buvo išleidę pogrominį prieš žydus studentus atsišaukimą. Šeštadienį pasirodė ir jo vaisiai.
Tą dieną Lietuvos universitetas tapo rasinio antagonizmo arena. Šovinistinis kažkieno kurstomas, studentų elementas puolė žydus. Nupjauta vieno žydo studento skrandos kalnierius, supjaustyta braižiniai techniko studento ir žydų studentų d-jų vitrinos išmėtyta pro langus iš antro aukšto laukan.
Daugelis studentų pasipriešinę tokiais “patriotiškais” darbais ir jau vakar išnešė protesto rezoliucijas.
Jei universitete prieita prie visai konkretaus “obalsių” vykdymo, tai “Versaly” tik “nekaltai” pasibovyta.
Po sunkaus ir atsakomingo šeštadienio darbo, sekmadienį susirinkta atilsėti prie stikliuko ir kufelio.
“Versalis” žinoma lietuviškas tapo. Studentai bando dainuoti, bet nesiseka ir tik užgriežus Gaudeamus ir kunigaikščiui Radvilai, kaip pasakoja mačiusieji įvykius, pasiėmus diriguoti ūpas pakyla.
Bet lietuviška programa greit išsistmia. Savininkas prašo studentus leidimo rusiškiems numeriams. Studentai sutinka. Bet pasirodo žydė. Kyla bruzdėjimas, triukšmas. Tačiau pakyla p. Radvila ir vienu “ŠŠŠ!” visa nutildo. Tuomi ir baigiasi”

Pogromas Rokiškyje

"Lietuvos žinios"1929.04.18 rašė

“Naujokai apkūlė žydus
Rokiškis. Balandžio 13 dieną buvo naujokų ėmimas. Visą dieną jaunuoliai buvo gerame ūpe ir ramūs. Vakare kažin kokiais sumetimais vienas žydelis apkūlė naujoką, o kiti visi šimtais ėmė pulkuoti. Naujokai įširdo, puolė žydus mušti ir du žydus taip primušė, kad teko į ligoninę padėti. Išdaužyti langai Žaneto ir Vinokuro. Susislėpus žydams naujokai liko ramūs.
P. Kriūkelis.”

Valdžios pozicija – nutylėti šį incidentą Lietuvos žinios 1929.07.11 pranešė, kad žinutės autorius P. Kriukelis už ją apskrities komendanto buvo nubaustas 14 parų arešto.

Pogromas Vilkaviškyje

Lietuvos žinios 1929.12.18 rašė:

“Vilkaviškis. Marijampolės Apygardos teismas nagrinėjo jau garsaus Vilkaviškyje naktinio skandalo 1928 m. rugsėjo 6 d. Bylą. Tą naktį girti trys valdininkai: Selenis, Kurauskas ir Aukudavičius, darė tvarką – kratė, daužė praeivius, daugiausia žydus. Jie buvo ginkluoti revolveriais. Miestas buvo panikoje. Suėmus triukšmadarius prasidėjo visokių spėliojimų. Kiti net abejojo, ar jie tik per girtumą visą tą triukšmą yra sukėlę?
Kai kurie jų prisipažino teisme tautininkų organizacijai ir k. priklausė.
Teismas Selenį ir Kurauską nubaudė po 3 mėn. Kalėjimo, o Aukudavičių 2 savaites ir įskaitė atsėdėtą laiką”.

Stebina švelnios bausmės. Už kai kurią politinę veiklą, komunistų ar plečkaitininkų atsišaulimus tuo metu teisdavo ilgiems metams kalėjimo….

Nužudymas “už Kristaus nukryžiavimą' Kalvarijoje

„Įdomus mūsų momentas“ 1936.01.19 dieną reportaže apie Suvalkijos Kalvarijos bepročių ligoninę rašė:
“Erdviame, dideliame kambaryje turkiškai sėdi sena kirptais plaukais moteriškė ir linguoja visu kūnu priekin, bambėdama kažką panosėje. Užrakinta laikoma vienutėje. Daktaras paaiškina, kad ši moteriškė nužudžiusi prieš kelias dienas kitą seną ligonę (žydę) “už tai., kad šios tautiečiai Kristų nukryžiavę!”
Toks menkas motyvas, o koks žiaurus nužudymas: nužudyta nulaužto valgomo aliuminijaus šaukšto kotu...”

Raseinių siaubas Galotinčius

“Lietuvos žinios” ne kartą rašė apie šio valdininko veiklą išsamiausiai 1930.03.01 dieną:

“Vyr. Trib. Patvirtino bausmę Raseinių kriom. Punkto vedėjui Galotinčiui
Ši byla prasidėjo tuo, kad 1928 metais rudenį 3 Raseinių piliečiai Giršas Abelis, Nochimas Gonas ir Abelis Jarauskas, atėję pas apskrities virš. Vickų pranešė, kad Raseinių krim. Polic. Punkt. Vedėjas Vl. Galotinčius imąs kyšius. Iš pirmųjų dviejų nusiskundusių paėmęs po 300 lt., o iš trečiojo 500lt. Mat, Vl. Galotinčiaus buvo
savotiška politika
Jis, kaip kriminalinės polic. Punkto vedėjas, turėjo teisės piliečius areštuoti. Galotinčius areštuodavo žmones ir areštuotojų šeimos turėdavo suimtąjį išsipirkti. Galotinčius suimdamas niekuo nekaltą pilietį, vadindavo priešvalstybiniu gaivalu, pradėdavo neva tardymą, mat, kad geriau suimtasis išsigąstų ir didesnį duotų kyšį.
Tarpininkas – moteris
Galotinčiui pačiam pinigus iš žmonių imti buvo kažkaip lyg nepatogu, tai jis susirado tarpininką, kažkokią Godą Lichterienę, kuri paimdavo iš piliečių pinigus ir atiduodavo Galatinčiui.
Žmonių baimė Galotinčiui buvo pelninga,
nes nė vienas nenori, ypačiai visai nekaltas būdamas kalėjime sėdėti. Jei kuris žmogus nenorėdavo arba neturėdavo pinigų savo namiškį išpirkti, tai tą Galotinčius arešto namuose palaikydavo. Taip buvo su Šmuliu Jarausku.
Tardymo metu buvo nustatyta, kad Vl. Galotinčius nekaltai buvo suėmęs ir vėliau už pinigus paleidęs Izr. Chveldoną, G. Vepniką, Markovičių, Kerbelį Šusterį, Galibrockį ir daugelį kitų.
Bylos daviniai rodo tokį Galotinčiaus darbuotės vaizdą:
Iš A. Abelienės Galot. paėmęs 300 lt., Jarausko – 500 lt., Mehlerio – 500 lt., Chveldono – 500 lt., Vapnikaitės – 150 lt., Vapniko – 25 lt., Markovičienės – 125 lt., Korbelių – 30 lt., Šusterio – 75 lt. Rozenfeldo – 100 lt., Golibrodskio – 350 lt.,
Ypačiai
geras sezonas
Galotinčiui buvo tai po Tauragės pučo. Mat tada buvo labai sudrumstas gyvenimas ir suiminėti piliečius buvo labai patogu. Tada Galotinčius daugiausia ir pasipelnė.
Iškilus aikštėn Galotinčiaus darbams jis buvo
patrauktas tieson
ir 1929 m. spalių 2-3 d. Kauno apygardos teismas išnagrinėjęs Galotinčiaus bylą pripažino jį kaltu ir nubaudė trejus metus sun. darb. Kalėjimo S.B. St. 28 ir 30 str. Nusakytomis pasėkomis.
Vyr. Trib. svarstė Galotinčiaus apeliacinį skundą.
Kaltinęs Galotinčių p.
Žalkauskas.
Savo kalboj pasakė, kad ši byla yra ypatinga. Kaltinamųjų suolan pasodintas valdininkas, turėjęs specialių teisių ir specialių pareigų. Bet jis neturėjęs švarios sąžinės ir švarių rankų. Galotinčius galėjęs kiekvieną pilietį areštuoti ir daug nekaltų žmonių jis areštuodavęs, o paskui už pinigus paleisdavęs.
Tokie valdininkai kaip Galotinčius kaip vėžys, tai rūdys, kurios ėda valstybės kūną.
Be to
Galotinčius buvęs ir žiaurus.
Suimtuosius žmones jis kankindavęs ir mušdavęs, ir už tai galotinčiui esančios iškeltos dar trys bylos.
Prokuroras prašo Galotinčiaus skundą atmesti.
Paskutiniu žodžiu Galotinčius sakosi esąs nekaltas, jį komunistai tik provokuoja ir prašo išteisinti.
Vyr. Trib. Galotinčiui bausmę sumažino ligi 2 metų su. Darb. Kalėjimo.”
Panaši istorija tik kiek ankščiau buvo nutikusi ir Šiauliuose.Neramumai Tauragėje

„Įdomus mūsų momentas“ 1935.03.31 trečiam puslapyje rašė :
“Provokatorių darbas
Apie įvykius Tauragėje
Kauno spauda gavusi žinių iš kompetentingų įstaigų rašo:
Tauragėje kovo 21 d. keli išsišokėliai tyčiomis paskleidė gandus, būk vienas žydų tautybės gyventojas ritualiniam tikslui nužudęs krikščionių vaiką. Tas pramanytas gandas suklaidino krikščionių gyventojus. Šiam gandui paskleisti tam tikro iš svetur atnešto nusistatymo prieš žydus elementas ne lietuvių tautybės buvo panaudojęs tą aplinkybę, kad tą dieną ligoninėje buvo skrodžiamas naujagimio kūdikio lavonėlis, kuris tik ką gimęs mirė. Apie 17 val. Būrys žmonių susirinko prie ligoninės pasižiūrėti neva žydų nužudyto vaiko. Provokatoriai susirinkusio būrio tarpe pradėjo kurstyti žmones jėga įsiveržti ligoninėn ir neklausyti policijos. Tačiau policijai pareikalavus, žmonės išsiskirstė. 7 kurstytojai, neklausę policijos įspėjimų, tuojau buvo suimti. Paskleistų gandų sukurstytas žmonių būrys buvo susirinkęs ior prie gyvenamojo buto to gyventojo, kuris provokatorių buvo nurodytas neva esąs nužudęs vaiką. Vienas kurstytojų, agituodamas pavartoti smurtą, išdaužė tam gyventojui langą. Tą pačią dieną 21 val. Išsišokėliai dar vienoj kitoj gatvėj šūkavo ir praeinančius žydus užkabinėjo.
Kovo 22 d. tas pats elementas dar nesiliovė tvirtinti vakarykščius gandus, kurstydamas užkabinėti poraeivius bei daužyti langus...”
Panašių incidentų būta Klaipėdoj, Varniuose, Tauragės Naumestyje ir kitose šalies vietose.Panemunėje policija organizavo kraujo nuleidimą 50 žydų

Lietuvos žinios 1929.12.23 rašė:“Klaipėdos krašte” 50 -čiai D. Lietuvos gyventojų nuleido kraują
Lietuvių frakcijos griežtas paklausimas Klaipėdos direktorijai.
Tik dabar paaiškėjo Klaipėdos krašte visiškai netikėta istorija, kuri tikrai nustebins plačiąją Lietuvos visuomenę.
Klaipėdos Panemunėj Klaipėdos krašto policija šių metų lapkričio mėn. 29 d. suruošė “taisyklingą medžioklę”: gaudė atvykusius iš Didžiosios Lietuvos piliečius (žydus), sugavę suvarė į policijos stovyklą vyrus, moteris, mergaites, kuriems po to nežinia kokiam tikslui nuleido visiems kraują iš viso apie 2 literius….”
Vėliau buvo paaiškinta kad taip buvo tiriama ar jie neserga šiltine, tik liko neaišku kodėl tik žydams ir kodėl tik atvykusiems iš Didžiosios Lietuvos.Policija užklupo Rabinų susirinkimą:

Kartais anekdotiškų persekiojimų mąstą perteikia žinutė apie policijos užkluptą rabinų mokyklos susirinkimą

Socialdemokratas 1930.04.17 (Nr.16)
“Policija užklupo susirinkusius rabinus
Balandžio 7 d. Minkauskio g. 28 Nr. Gurvičiaus Borucho namuose policija užklupo Vilijampolės rabinų seminarijos auklėtinių nelegalų susirinkimą. Susirinkime dalyvavo apie 30 asmenų.”

1935 metų birželio 11 dieną policija užtiko daugiau nei 50 chalucininkų susirinkimą Šiauliuose ir du organizatorius nubaudė po 250 litų baudos arba 1 mėnesiu arešto.

Kaune 1929 lapkričio 17 dieną policija buvo užklupusi 20 kepyklų savininkų susirinkimą…
Žinomų pogromų Liepalingyje ir Kaune Slabadoje, kur dalyvavo šauliai ir net policininkas (Kaune) neaprašinėsiu. Vaizdas ir taip gana slogus, nors tai anaiptol ne išsamus ir ne visų antižydiškų išpolių aprašymas. Tam reiktų sėsti ir ne mažiau kaip pusmetį rinkti medžiagą, jos tikrai yra daug.
Bet to ką surašiau pakanka kad paklausti Lietuvos migracijos ir vidaus reikalų ministerijos tarnybų pareigūnų, gal pakaks idealizuot Lietuvos valstybę ir tvirtinti, kad tarpukariu šalyje žydų persekiojimo ir politinių priežasčių emigruoti nebuvo Gal visgi atėjo laikas valstybei pripažinti savo klaidas ir pakviesti išvykusius piliečius grįžti.

Tags: antisemitizmas
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments